Dit is een juridische overeenkomst (“Overeenkomst”) tussen u en Fairlingo, van toepassing op iedere service (de “Diensten”) aangeboden door of verkregen via de website van Fairlingo (de “website”). Deze Overeenkomst bevat de algemene voorwaarden van toepassing op de toegang tot en het gebruik van onze website, inclusief de levering van vertaaldiensten resulterend in tekstdocumenten (“Vertaalde Werken”).

1. Algemeen

Deze bepalingen lichten toe welke partijen betrokken zijn bij deze Overeenkomst.
Fairlingo is een websitedienst met als doel te bemiddelen tussen vertalers (“Dienstenaanbieders”) en kopers van vertalingen (“Klanten”) via het internet. Gelieve deze voorwaarden te lezen indien u geïnteresseerd bent in registratie, het aangaan van transacties met andere Leden, en het gebruik van de Diensten beschikbaar via de website. Deze Overeenkomst kan op elk moment door Fairlingo gewijzigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om van tijd tot tijd de meest recente versie van de Overeenkomst te controleren. De gebruiker ziet af van alle hieraan gerelateerde claims. Het gebruik van de Diensten is strikt verboden voor minderjarigen en iedereen onder de wettelijke leeftijd in zijn/haar land. Indien u een misleidende leeftijd opgeeft, zal uw registratie als Lid worden geannuleerd. Middels het gebruik van de website bevestigd en garandeert u dat u aan de leeftijdseis voldoet. Bij registratie wordt u gevraagd een persoonlijk profiel te creëren. Uw profiel kan, onder andere, persoonlijk identificeerbare gegevens bevatten, zoals uw gebruikersnaam en email adres, en andere algemene informatie welke u over uzelf wenst te vermelden. Na afronding van uw registratie bent u lid van de website (een “Lid”), en zolang u Lid blijft stemt u in met de voorwaarden van toepassing op deze Overeenkomst (de “Voorwaarden”). In het geval u de website slechts bezoekt en zich niet registreert als Lid, zijn enkele van de bepalingen in deze Overeenkomst nog steeds van toepassing op u als Gebruiker. U en Fairlingo kunnen deze Overeenkomst op elk moment en om elke reden opzeggen; door middel van het versturen van een schriftelijk bericht via email aan de andere partij. De desbetreffende beslissing door Fairlingo is van kracht vanaf het moment dat een dergelijke kennisgeving verstuurd is naar het email adres dat u bij uw registratie hebt opgegeven, of naar enig ander email adres dat u aan Fairlingo hebt doorgegeven. Indien u een kennisgeving van opzegging verstuurt, zal de desbetreffende beslissing door Fairlingo binnen enkele dagen van kracht zijn. Uw lidmaatschap zal daarmee aflopen zonder dat Fairlingo verplicht is tot betaling, korting of restitutie. Fairlingo behoudt zich het recht voor om uw lidmaatschap op elk moment en zonder aankondiging op te schorten of te beëindigen indien u deze Overeenkomst of enige andere voorwaarden gepubliceerd op de website schendt. Fairlingo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor uw gebruik van de website en/of Diensten. Dit is bedoeld voor persoonlijk gebruik en u mag uw gebruikersnaam en wachtwoord niet delen zodat anderen gebruik kunnen maken van de Diensten onder uw lidmaatschap.

2. Leeftijdsbeperkingen

Hierin wordt toegelicht dat we alle maatregelen nemen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, en we uw persoonlijke gegevens niet met anderen delen voor reclamedoeleinden. Het gebruik van de Diensten is strikt verboden voor minderjarigen en iedereen onder de wettelijke leeftijd in zijn/haar land. Indien u een misleidende leeftijd opgeeft, zal uw registratie als Lid worden geannuleerd. Middels het gebruik van de website bevestigd en garandeert u dat u aan de leeftijdseis voldoet.

3. Privacyverklaring

Hierin wordt toegelicht dat we alle maatregelen nemen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, en we uw persoonlijke gegevens niet met anderen delen voor reclamedoeleinden. Fairlingo gebruikt uw persoonlijke gegevens om de aangeboden Diensten te kunnen leveren. Contactinformatie van de klant zal alleen aan de vertaler worden getoond indien deze informatie is verstrekt voordat communicatie met de vertaler heeft plaatsgevonden. Verder zet Fairlingo maatregelen in die standaard zijn in de sector, zoals firewalls, om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Echter, ondanks dat uw gebruikersnaam en profiel niet getoond worden aan vertalers en er standaard veiligheidstools ingezet worden, zijn alle maatregelen onderworpen aan mogelijke omzeiling. Wij kunnen geen garanties bieden betreft de effectiviteit van de beveiliging of ons vermogen te voorkomen dat onrechtmatig handelende derden informatie bemachtigen die u aan ons verstrekt.  Fairlingo kan ondanks zorgvuldige beveiliging niet garanderen dat de aan haar verstrekte persoonlijke gegevens en Originele Werken onder geen enkele omstandigheid openbaar zullen worden. Fairlingo kan niet garanderen dat uw identiteit, email adres, telefoonnummer, werk- of thuisadres of andere persoonlijke of contactinformatie niet achterhaald kan worden door andere Leden of Gebruikers van de website. U dient belangrijke en privacygevoelige informatie te beschermen. Het is verplicht om je te registeren met de juiste persoonsgegevens. Om de koppeling tussen Dienstenaanbieders en Dienstenafnemers binnen onze Diensten mogelijk te maken, biedt Fairlingo Dienstenafnemers de mogelijkheid materiaal ter vertaling (“Originele Werken”) in te zenden, en Dienstenaanbieders de mogelijkheid om Originele Werken op projectpagina’s in te zien alvorens een vertaalopdracht te accepteren. Fairlingo kan informatie, waaronder persoonlijke gegevens die u verstrekt tijdens gebruik van onze Diensten en andere aspecten van de website, bewaren. Fairlingo bewaart deze informatie op servers in beheer van Fairlingo of derden die voldoen aan Fairlingo’s verplichtingen onder deze privacyverklaring en welke contractueel gebonden zijn aan Fairlingo. Bewaarde informatie zal gewoonlijk niet gewist worden tenzij en totdat uw gehele Fairlingo account verwijderd wordt, en zelfs dan kan Fairlingo (een gedeelte van) uw informatie in back-up bestanden behouden, op voorwaarde dat Fairlingo geen verplichting of garantie op zich neemt om informatie te bewaren of deze bewaarde informatie naderhand aan u beschikbaar te stellen.

De volgende persoonlijke of bedrijfsgegevens worden verzameld door Fairlingo:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Btw-id
 • KVK nummer
 • Land
 • Bronbestand & vertalingen

Fairlingo heeft het recht uw persoonlijke gegevens en Originele Werken te gebruiken voor audits, onderzoek, en analyses om de Diensten die Fairlingo aanbiedt te leveren en verbeteren. Fairlingo zal uw persoonlijke gegevens niet delen met derden, met uitzondering van de volgende bepalingen:
a. Fairlingo heeft het recht uw persoonlijke gegevens te delen met Dienstenaanbieders of andere derden die contractueel gebonden zijn vertrouwelijkheid te waarborgen, met als doel het leveren en verbeteren van onze Diensten.
b. Fairlingo kan van rechtswege tot openbaarmaking van klantinformatie verplicht worden, bijvoorbeeld onder dagvaarding of gerechtelijk bevel of in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. Daarnaast heeft Fairlingo het recht accountinformatie of andere informatie te delen als dit noodzakelijk geacht wordt om te voldoen aan wetgeving of om Fairlingo’s belangen of eigendom te beschermen. Hierbij kan het gaan om het delen van informatie met andere bedrijven, advocaten, vertegenwoordigers of overheidsinstanties.
c. Indien alle of vrijwel alle bedrijfsmiddelen van Fairlingo van eigenaar veranderen, zal uw gebruikersinformatie waarschijnlijk overgedragen worden aan de nieuwe eigenaar/eigenaren.
d. Fairlingo heeft het recht om Originele Werken in verzamelde of verdeelde vorm te delen met of bekend te maken aan derden met geheimhoudingsplicht, met als doel het leveren of verbeteren van onze Diensten.
e. Fairlingo kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om u te voorzien van promotie e-mails of nieuwsbrieven. Als u geen promotie e-mails of nieuwsbrieven van Fairlingo wenst te ontvangen, stuur ons dan a.u.b. een bericht via support@Fairlingo.com. Fairlingo zal alle redelijke moeite doen uw voorkeur zo snel mogelijk toe te passen, echter behoudt Fairlingo zich het recht voor u bepaalde berichten te blijven sturen met betrekking tot haar Diensten, zoals service-gerelateerde meldingen en administratieve berichten, waarbij u er niet voor kunt kiezen deze niet te ontvangen.

4. Diensten en betalingen

Dit artikel geeft een overzicht van Fairlingo’s Diensten, en wat er gebeurt als Fairlingo een betaling van een klant ontvangt.
Fairlingo biedt via haar website vertalingen van belang voor Dienstenafnemers. Tenzij vooraf een alternatieve facturering is overeengekomen, kopen Dienstenafnemers eerst credits door middel van hun PayPal account of geaccepteerde creditcard, en gebruiken zij vervolgens deze credits om Diensten aan te kopen via de website. Dienstenafnemers kunnen een opdracht op elk moment annuleren. Slechts de daadwerkelijk vertaalde woorden dienen betaald te worden. De rest zal terugbetaald worden aan de Dienstenafnemer. Facturen, indien achteraf betalen is overeengekomen, dienen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door Fairlingo schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de factuur is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de Dienstenafnemer onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de Dienstenafnemer over het factuurbedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 procentpunten, verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening. Dienstenafnemers kunnen een offerte voor tekstvertaling in verschillende talen indienen en ontvangen. Opdrachten voor vertaling worden opgenomen in een databasesysteem waar Dienstenaanbieders vertaalopdrachten bekijken en selecteren. Dienstenafnemers kunnen de Vertaalde Werken inzien terwijl de vertaalopdracht in behandeling is. Dienstenafnemers kunnen de vertaler van feedback voorzien zodra een gedeelte van de tekst vertaald is. Een Lid van de website dat door Fairlingo uit de Dienst verwijderd wordt vanwege schending van deze Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden zal geen verdere credits, compensatie of betaling van Fairlingo ontvangen. Indien een Dienstenafnemer illegale teksten uploadt, zoals chantage- of haatzaaiende teksten, zal Fairlingo de vertaalopdracht verwijderen. Gemaakte kosten voor een dergelijke vertaling zullen niet terugbetaald worden aan de Dienstenafnemer.

5. Levering

In dit artikel wordt toegelicht dat Fairlingo geen garanties kan bieden betreft leveringsdata of wanneer een specifieke vertaling afgerond wordt.
Alle aangegeven data voor levering van de Vertaalde Werken of voor uitvoering van de Diensten gelden slechts bij benadering. Indien een deadline niet gehaald wordt, kan de Dienstenafnemer de opdracht altijd annuleren. Slechts de daadwerkelijk vertaalde woorden dienen betaald te worden. De rest zal terugbetaald worden aan de Dienstenafnemer. Fairlingo is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van vertraging of verzuim in de levering of uitvoering van de Diensten. Onder deze Overeenkomst zal de verzending of aanbieding aan een koerier (inclusief post, fax, e-mail) gelden als levering aan u. Het risico van de Vertaalde Werken zal bij levering op u overgaan. Fairlingo heeft het recht om in alle redelijkheid met deelleveringen te werken; dergelijke deelleveringen zullen separate verplichtingen zijn en een schending met betrekking tot een of meerdere deelleveringen zal Dienstenafnemers niet het recht geven andere deelleveringen te annuleren of deze Overeenkomst als geheel te verwerpen.

6. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Dit artikel licht Fairlingo’s verantwoordelijkheid jegens u toe bij het leveren van een vertaling.
De vertaaldienst zal uitgevoerd worden met zorg en kennis van zaken in overeenstemming met de standaarden van de industrie. Fairlingo zal met de grootste zorg en kennis van zaken vertalers, tolken en ander personeel selecteren om de Vertaalde Werken te maken en de diensten te leveren. Voorwaarden of garanties, expliciet of impliciet, betreft de kwaliteit of doelgeschiktheid van de diensten of de Vertaalde Werken zullen niet geïntegreerd worden, tenzij nadrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst. Fairlingo garandeert niet dat de Vertaalde Werken aan uw specifieke eisen zullen voldoen, en tenzij anders overeengekomen garandeert zij ook niet dat de verzending van Vertaalde Werken naar u ononderbroken of foutloos zal verlopen. Fairlingo kan niet garanderen dat de opmaak van de documenten behouden blijft. Opmaak kan beïnvloed worden tijdens het uploaden of exporteren van het document. Verder geeft Fairlingo geen garanties of verklaringen betreft de toepassing van de Vertaalde Werken op het gebied van nauwkeurigheid, juistheid, betrouwbaarheid of anderszins. Fairlingo is jegens u niet aansprakelijk voor onschuldige of onachtzame onjuiste weergave op grond van een mondelinge of schriftelijke uitspraak gedaan door of in naam van Fairlingo, en u zult op basis van een dergelijke onjuiste weergave niet het recht hebben de Overeenkomst te ontbinden. U accepteert dat de Originele Werken en Vertaalde Werken die u of Fairlingo via het internet (aan)leveren niet geheel gevrijwaard zijn van het risico van onderschepping, zelfs wanneer ze versleuteld verzonden worden, en dat Fairlingo niet aansprakelijk is voor verlies, onderschepping, of corruptie van een Origineel of Vertaald werk. Fairlingo’s aansprakelijkheid jegens u betreft de Diensten en/of Vertaalde Werken is als volgt beperkt: Fairlingo is niet aansprakelijk voor verlies van inkomsten, contracten, omzet, of verwachte besparingen, zakelijk verlies, schade aan reputatie of goodwill, of voor enige andere indirecte of gevolgschade. Fairlingo’s totale aansprakelijkheid jegens u onder elke Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot de Diensten en de Vertaalde Werken, zal niet hoger zijn dan het bedrag dat u verschuldigd bent aan Fairlingo volgens de overeenkomst waarop de claim betrekking heeft. Als de kwaliteit van de vertaling de Dienstenafnemer niet tevreden stelt, kan de Dienstenafnemer de vertaling binnen 14 dagen gratis laten aanpassen.

7. Intellectueel eigendom

In dit artikel worden uw rechten en de rechten van Fairlingo met betrekking op de Originele en Vertaalde Werken toegelicht.
U verklaart en staat ervoor in dat u alle rechten, titels en belangen van de Originele Werken in uw bezit heeft en dat de Originele Werken geen inbreuk maken op de rechten van derden. U stemt ermee in dat u Fairlingo, haar gelieerde ondernemingen en haar huidige en voormalige bestuurders, functionarissen en werknemers zult vrijwaren en schadeloos zult stellen ten opzichte van alle aan auteursrechtinbreuken gerelateerde claims van derden. Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht) van de Originele Werken behoren toe aan u (of uw licentieverstrekkers), alle intellectuele eigendomsrechten van de Vertaalde Werken zullen op u overgaan na ontvangst van volledige betaling door Fairlingo. Uitsluitend met het oog op het leveren en verbeteren van onze Diensten, verleent u hierbij en stemt u ermee in aan Fairlingo en haar onderaannemers een eeuwigdurende, wereldwijde, royaltyvrije, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie te verlenen voor het opslaan, gebruiken, wijzigen, reproduceren, distribueren, weergeven, verzenden, vertalen, aanpassen, het voorbereiden van afgeleide werken, weergeven in een hoorbaar of ander formaat, openbaar uitvoeren en anderszins exploiteren van de Originele Werken en de Vertaalde Werken, met behulp van alle middelen en elke technologie, nu bekend of hierna ontwikkeld.

8. Geschillenregeling

In dit artikel wordt toegelicht hoe Fairlingo alle geschillen betreft website Diensten zal afhandelen.
Elk geschil betreft afspraken tussen Dienstenaanbieders en Dienstenafnemers zal door Fairlingo naar eigen goeddunken worden opgelost. U vrijwaart Fairlingo hierbij van alle claims, eisen en schade (zowel feitelijke als gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, met betrekking tot een dergelijk geschil. Toegangs- en eigendomsrechten. Zolang u zich houdt aan deze Overeenkomst, bent u bevoegd deze website te bezoeken en gebruiken. De pagina’s en inhoud op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen op geen enkele manier worden gekopieerd, gedistribueerd, gewijzigd, gepubliceerd of verzonden, inclusief maar niet beperkt tot enig gebruik voor creatief werk of om andere producten te verkopen of te promoten. Schending van dit verbod kan resulteren in inbreuk op contractuele en intellectuele eigendomsrechten van Fairlingo en kan leiden tot aanzienlijke civiel- en strafrechtelijke sancties. Fairlingo, en andere herkenningstekens van Fairlingo zijn eigendom van Fairlingo. Zonder de expliciete schriftelijke toestemming van Fairlingo mag u deze tekens voor geen enkel doel gebruiken. Met uitzondering van wat hierboven expliciet wordt vermeld, verleent deze Overeenkomst u geen enkele uitdrukkelijke, impliciete of andere licentie of recht onder enig patent, handelsmerk of auteursrecht van Fairlingo.

9. Verklaringen en garanties

In dit artikel wordt toegelicht dat u als Lid of Gebruiker van deze website gebonden bent aan bepaalde huis- en gedragsregels. Het meeste is gezond verstand.
Als Gebruiker:
a. Zult u de website en Diensten alleen te gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten en voorschriften.
b. Zult u zich te houden aan Fairlingo’s beleid voor aanvaardbaar gebruik en alle andere voorwaarden betreft uw gebruik van de Diensten op de website, en geen spam, reclame, of enige vorm van aanbieding van een product of dienst te versturen aan andere Leden van de Dienst.
c. Is het u strikt verboden om, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fairlingo, direct of indirect, een Dienstenaanbieders te vragen een vertaling uit te voeren of een Dienstenafnemer te vragen Originele Werken ter vertaling te leveren buiten de website om. Bovendien is het Leden en Gebruikers niet toegestaan om rechtstreeks met andere Leden te onderhandelen over vergoedingen.
d. Zult u op geen enkele manier auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken, of andere beschermde bedrijfseigen informatie te kopiëren, aanpassen, publiceren, verzenden, weergeven, verkopen, distribueren of reproduceren zonder de expliciete schriftelijke toestemming van Fairlingo.
e. Gaat u ermee akkoord dat, door inhoud of informatie te plaatsen op een openbare ruimte van de website, u automatisch verklaart en garandeert dat u het recht heeft om Fairlingo en andere Leden een onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, volledig betaalde, wereldwijde licentie te verlenen voor het gebruiken, kopiëren, uitvoeren, weergeven, en distribueren van dergelijke informatie en inhoud en afgeleide werken van dergelijke informatie en inhoud te creëren of op te nemen in andere werken, en om sub-licenties van het voorgaande toe te kennen en goed te keuren.
f. Gaat u ermee akkoord dat het gebruik van de Dienst uitsluitend op eigen risico is en u volledig verantwoordelijk bent voor uw contact, hetzij schriftelijk, telefonisch of persoonlijk, met ieder ander Lid of Gebruiker van de Dienst. Fairlingo en haar functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen en derde partijen aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die u oploopt als gevolg van uw contact (van welke aard dan ook) met een ander Lid of andere Gebruiker van de Dienst, inclusief maar niet beperkt tot emotionele, verbale en fysieke mishandeling of geweld.
g. Zult u richting andere Leden of Gebruikers geen enkele vorm van lasterlijk, kwetsend, beledigend, onjuist, smadelijk, obsceen, seksueel aanstootgevend, bedreigend, intimiderend, racistisch of illegaal materiaal te communiceren, te publiceren of weer te geven. Fairlingo behoudt zich het recht voor om dergelijk materiaal zonder kennisgeving uit de Diensten te verwijderen.
h. Zult u zich niet inlaten met, en Fairlingo niet verantwoordelijk houden voor, iedere vorm van misbruik en aanstootgevend of beledigend gedrag dat schadelijk kan zijn voor een ander Lid of Gebruiker van de Dienst, inclusief maar niet beperkt tot fysieke en emotionele schade.
i. Zult u de website, Diensten, of uw profiel niet te gebruiken voor andere doeleinden dan vertaaldiensten.
j. Zult u niet op onwettige en/of onbevoegde wijze gebruik maken van de website, inclusief maar niet beperkt tot het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mail adressen van leden door elektronische of andere middelen teneinde het sturen van ongevraagde e-mail of commercieel of ander aanbod aan andere Leden, en het onbevoegde framen van of linken naar de website zal onderzocht worden en indien nodig zullen er wettelijke stappen ondernomen worden, inclusief maar niet beperkt tot civiele of strafrechtelijke vervolging.
k. Gaat u ermee akkoord dat, om de Leden en Gebruikers te beschermen tegen ongepaste reclame of benadering, en om de gebruiksintegriteit op de website hoog te houden, Fairlingo zich het recht voorbehoudt de toegang van Leden tot alle of bepaalde delen van de Diensten of website per actie te blokkeren, gradaties daarvan worden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van Fairlingo bepaald.
l. Gaat u ermee akkoord dat Fairlingo zich het recht voorbehoudt op elk moment haar voorwaarden, rechten, verplichtingen of voorrechten te veranderen of nieuwe kosten voor toegang tot of voortgezet gebruik van Diensten in te stellen, met of zonder kennisgeving van een dergelijke wijziging. Alle wijzigingen zullen online geplaatst worden of worden per e-mail aan u bekend gemaakt, naar goeddunken van Fairlingo. U bent verantwoordelijk voor het lezen van de informatie en gebruiksvoorwaarden zoals deze regelmatig gepubliceerd worden, om zo tijdig op de hoogte te zijn van wijzigingen. Voortgezet gebruik van de Diensten of niet-beëindiging van uw lidmaatschap nadat wijzigingen zijn gepubliceerd of per e-mail zijn verzonden, betekent uw aanvaarding of veronderstelde aanvaarding van de voorwaarden zoals gewijzigd, ongeacht of de kennisgeving of e-mail met succes is ontvangen, gelezen of verloren tijdens verzending.
m. Zult u Fairlingo, haar functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen en derden verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren voor alle verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten op basis van een advocaat en zijn eigen cliënt) met betrekking tot of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of diensten, inclusief enige schending door u van deze Overeenkomst of andere voorwaarden die van tijd tot tijd op de website worden geplaatst.
n. Zult u geen meervoud aan gebruikersaccounts aanmaken om kosten, opschorting of slechte beoordelingen bij Fairlingo te omzeilen. Als Dienstenaanbieders: Zult u niets van de inhoud (informatie) op Fairlingo, inclusief maar niet beperkt tot Originele Werken, Vertaalde Werken, privé berichten of documenten, delen met anderen.

10. Verantwoordelijkheden van eigenaar

In dit artikel wordt toegelicht dat uitlatingen door Fairlingo zonder garantie zijn, etc.
Noch Fairlingo noch haar gelieerde ondernemingen garanderen de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van informatie op de website, noch wordt de juistheid of betrouwbaarheid van enige mening, advies of uitlating onderschreven, aanvaardt of verantwoordt. Fairlingo behoudt zich het recht voor maar is niet verplicht, hetzij op basis van klachten of op eigen initiatief, om materiaal gepubliceerd in de publieke delen van de Diensten, berichten of andere activiteit te monitoren, en om het gebruik of de inhoud van berichten, materialen of andere uitwisselingen, gepubliceerd of verzonden via de website, te beoordelen. Fairlingo zal naar eigen goeddunken het recht hebben om materiaal of profielen te verwijderen, ongeacht of Fairlingo heeft vastgesteld dat dergelijk materialen of profielen de wet of deze Overeenkomst schenden of vermeend schenden. Niettegenstaande het voorgaande, streeft Fairlingo er niet naar om communicatie tussen haar Leden te monitoren, controleren of bewerken, en kan dergelijke communicatie aanstootgevend zijn. U neemt volledige verantwoordelijkheid en risico voor het gebruik van de Diensten, en u bent verantwoordelijk voor het beoordelen van de juistheid, volledigheid en bruikbaarheid van alle Diensten, producten, communicatie en andere informatie. In geen geval zijn Fairlingo of haar gelieerde ondernemingen aansprakelijk voor incidentele, gevolg- of indirecte schade (inclusief, maar niet beperkt tot, sterfgevallen, bedreigingen, onrechtmatige daden of verwondingen begaan door andere gebruikers, schade voor verlies van gegevens, verlies van programma’s, kosten van serviceonderbrekingen of aanschaf van vervangende diensten) die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik of het onvermogen om de diensten te gebruiken, zelfs als Fairlingo, haar agenten of vertegenwoordigers op de hoogte zijn van of op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Niettegenstaande het tegendeel hierin vermeld, is de aansprakelijkheid van Fairlingo jegens u voor welke oorzaak of actie of claim dan ook, en ongeacht de vorm van de actie, te allen tijde beperkt tot een totaal van het bedrag dat u eventueel aan Fairlingo hebt betaald voor de Diensten. De Diensten worden aangeboden op een “as is” basis, zonder enige garanties of waarborgen, expliciet, impliciet of wettelijk, in alle communicatie met Fairlingo, haar gelieerde ondernemingen of haar vertegenwoordigers, of op andere wijze gerelateerd aan de Diensten. Fairlingo en/of haar gelieerde ondernemingen wijzen met name alle geïmpliceerde garanties af betreft verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op rechten. Noch Fairlingo noch haar gelieerde ondernemingen garanderen dat uw gebruik van de Diensten veilig, ononderbroken, altijd beschikbaar, en foutenvrij zal zijn, noch dat het aan uw eisen zal voldoen of dat defecten in de website gecorrigeerd zullen worden. Fairlingo en haar gelieerde ondernemingen wijzen alle aansprakelijkheid af, ongeacht de vorm van actie, voor het handelen of nalaten van andere Leden of Gebruikers (inclusief onbevoegde gebruikers of “hackers”) van de website of Diensten.

11. Wet- en regelgeving

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
U gaat er expliciet mee akkoord dat alle claims of geschillen voortkomend uit uw gebruik van onze website en/of Diensten zal worden beheerst door Nederlands recht, ongeacht de conflicterende wettelijke bepalingen daarvan. U gaat er bovendien mee akkoord dat dergelijke claims of geschillen afgehandeld zullen worden in de federale rechtbanken in Nederland, en u stemt ermee in onderworpen te zijn aan de persoonlijke jurisdictie in, en de exclusieve locatie van, dergelijke rechtbanken en ziet af van enig bezwaar tegen dergelijke jurisdictie en locatie met het doel een dergelijke claim of geschil te procederen.

12. Overig

De datering van dit document en andere details.
Deze versie van de Overeenkomst werd opgesteld op 9 augustus 2021. Deze Overeenkomst omvat de volledige overeenkomst betreft het gebruik van de website en diens Diensten. Deze Overeenkomst kan enkel worden gewijzigd met uitdrukkelijke toestemming van Fairlingo. Tenzij expliciet anderszins aangegeven, zullen de Voorwaarden geldig blijven na beëindiging van uw lidmaatschap van de Diensten. Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt verklaard, blijft de rest van deze Overeenkomst onverminderd van kracht. Uw profielgegevens, evenals uw foto, kunnen worden weergegeven aan andere gebruikers van de website. Indien u persoonlijke gegevens plaatst op delen van de website die toegankelijk zijn voor andere Leden of Gebruikers, moet u zich ervan bewust zijn dat dergelijke informatie door hen gelezen, verzameld of gebruikt kan worden, of misbruikt kan worden (bijvoorbeeld om u ongevraagde berichten te sturen). Fairlingo is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u verkiest op de website te plaatsen of voor eventuele schade die als gevolg daarvan kan voorkomen.

Deze Overeenkomst wordt afgesloten tussen u en Fairlingo B.V. U moet akkoord gaan met de volgende voorwaarden voordat u mag werk mag uitvoeren als Fairlingo Vertaler.

1. U gaat akkoord met de voorwaarden van de Geheimhoudingsverklaring

Door akkoord te gaan met deze Vertalers Overeenkomst, bent u ook gebonden aan de voorwaarden van de Geheimhoudingsverklaring. Onze Geheimhoudingsverklaring eist, onder andere, dat u klantmateriaal niet reproduceert of anderszins distribueert. U stemt toe alle te vertalen teksten van klanten vertrouwelijk te behandelen, elk gebruik van klantinformatie buiten de door u uit te voeren vertaling is uitdrukkelijk verboden. U mag slechts met de klant communiceren over de vertaalopdracht verstrekt door Fairlingo. Klantcommunicatie van elke andere aard is slechts toegestaan als dergelijke communicatie niet ongewenst is door de klant, en geen commercieel doel heeft. U mag bijvoorbeeld niet communiceren over de inhoud, klant, of andere opdrachten met andere vertalers die niet betrokken zijn bij dezelfde opdracht via Fairlingo, andere klanten, familie, vrienden, collega’s, of sociale media.
Daarnaast moet u toestemmen om, voor elke opdracht waarvoor u documenten moet downloaden, alle originele documenten (“Klant Documenten”) binnen 30 dagen te verwijderen. Klant Documenten zijn eigendom van de klant, door deze na een periode van 30 dagen nog in uw bezit te houden schendt u deze Overeenkomst. U mag uw vertaling van de Klant Documenten bewaren, maar niet publiekelijk gebruiken – als vertaalvoorbeeld of anderszins.

2. U gaat akkoord met het leveren van kwaliteitsvertalingen en -revisies

Bij elke opdracht waar u aan werkt, moet u consistent aan de Fairlingo kwaliteitseisen voldoen. Deze kwaliteitseisen zijn gewaarborgd door middel van het Fairlingo kwaliteitsalgoritme en onze expertise. U vertaalt altijd naar uw moedertaal. Een moedertaal is een taal waaraan een persoon vanaf de geboorte is blootgesteld voor een periode van tenminste 12 jaar, of de hoofdtaal van een land waarin een persoon tenminste 20 jaar lang heeft gewoond. U mag slechts één account aanmaken. Voor gemaakte fouten in de vertaling zal het bedrag aangegeven in de interface in mindering worden gebracht op het originele bedrag. Dit bedrag kan nooit meer zijn dan het originele bedrag dat u verdiend zou hebben voor die specifieke vertaling. Indien u de deadline mist door omstandigheden die u zelf hebt veroorzaakt, zal het bedrag niet uitbetaald worden. Indien de klant de opdracht annuleert, zal het bedrag voor de woorden daadwerkelijk vertaald zoals afgesproken worden uitbetaald. U kunt punten en euro’s verdienen voor goed vertaalde zinnen en frasen. Het bedrag en het aantal punten weergegeven in de interface is definitief. Indien de klant of Fairlingo niet tevreden is met de kwaliteit van uw vertaling en/of revisie, moeten wij de klant mogelijk gedeeltelijk of geheel terugbetalen. Deze terugbetaling zal worden ingehouden op uw vergoeding. Fairlingo kan u voorzien van voorbeelden en feedback. Indien de klant hiermee instemt, kunnen wij de vertaler vragen de vertaling te corrigeren. Wij hebben het recht één of meerdere kwalificatieniveaus te verwijderen of deze Overeenkomst te beëindigen. Om een ingetrokken kwalificatie te herstellen, moet u de punten opnieuw verdienen.

3. Betalingen

Wij betalen vertalers onmiddellijk op verzoek in de vertalersinterface. Een betalingsverzoek is mogelijk als de opdracht ofwel afgerond ofwel geannuleerd is door de klant. Indien een klant per abuis dezelfde opdracht tweemaal uitzet en deze beide door dezelfde vertaler uitgevoerd zijn, zal de opdracht slechts eenmaal aan de vertaler worden uitbetaald. U gaat er hierbij mee akkoord dat het uit te betalen bedrag bepaald wordt door het aantal vertaalde of gecorrigeerde woorden minus de kwaliteitsrectificatie. Het bedrag en het aantal punten weergegeven in de interface is definitief. Nadat de paragrafen gecorrigeerd zijn, wordt het uit te betalen bedrag weergegeven in de interface. Dit bedrag is definitief, en zal niet door Fairlingo worden aangepast.
U gaat er mee akkoord dat de positieve balans die u opbouwt door het uitvoeren van vertaalopdrachten via PayPal in euro’s zal worden uitbetaald. Wij zullen geen overboekingen maken of andere betaalwijzen gebruiken. Wij zullen geen betalingen aan u verwerken zonder daartoe van u een verzoek te hebben ontvangen. U stemt toe een PayPal account aan te maken wanneer u dit gevraagd wordt.

4. Privacyverklaring

Hierin wordt toegelicht dat we alle maatregelen nemen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, en we uw persoonlijke gegevens niet met anderen delen voor reclamedoeleinden.

Fairlingo gebruikt uw persoonlijke gegevens om de aangeboden Diensten te kunnen leveren. Alleen klanten van Fairlingo hebben toegang tot de contactinformatie van vertalers. De profielen en gebruikersnamen van vertalers worden alleen aan de klant getoond als deze vertaler in Fairlingo een opdracht voor deze klant uitvoert. Certificaten en Cv’s die door vertalers worden geüpload zijn alleen toegankelijk voor Fairlingo medewerkers.

Verder zet Fairlingo maatregelen in die standaard zijn in de sector, zoals firewalls, om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Hoewel de profielen en gebruikersnamen van vertalers alleen aan de klant worden getoond als deze vertaler in Fairlingo een opdracht voor deze klant uitvoert, en ondanks het feit dat Fairlingo standaard veiligheidstools inzet, zijn alle maatregelen onderworpen aan mogelijke omzeiling. Wij kunnen geen garanties bieden betreft de effectiviteit van de beveiliging of ons vermogen te voorkomen dat onrechtmatig handelende derden informatie bemachtigen die u aan ons verstrekt.

Fairlingo kan niet garanderen dat de aan haar verstrekte persoonlijke gegevens onder geen enkele omstandigheid openbaar zullen worden. U moet zich realiseren dat alle op de website ingevoerde informatie mogelijk publiek toegankelijk kan worden. Fairlingo kan niet garanderen dat uw identiteit, email adres, telefoonnummer, werk- of thuisadres of andere persoonlijke of contactinformatie niet achterhaald kan worden door andere Leden of Gebruikers van de website. U dient belangrijke en privacygevoelige informatie te beschermen. Fairlingo moedigt alle Leden en Gebruikers aan om een pseudoniem te gebruiken voor de Diensten aangeboden door Fairlingo en voor andere publieke delen van de website.

Fairlingo kan informatie, waaronder persoonlijke gegevens die u verstrekt tijdens gebruik van onze Diensten en andere aspecten van de website, bewaren. Fairlingo bewaart deze informatie op servers in beheer van Fairlingo of derden die voldoen aan Fairlingo’s verplichtingen onder deze privacyverklaring en welke contractueel gebonden zijn aan Fairlingo. Bewaarde informatie zal gewoonlijk niet gewist worden tenzij en totdat uw gehele Fairlingo account verwijderd wordt, en zelfs dan kan Fairlingo (een gedeelte van) uw informatie in back-up bestanden behouden, op voorwaarde dat Fairlingo geen verplichting of garantie op zich neemt om informatie te bewaren of deze bewaarde informatie naderhand aan u beschikbaar te stellen.

De volgende persoonlijke gegevens worden verzameld door Fairlingo:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Taalvaardigheden
 • PayPal account
 • Land
 • Geboortedatum

Fairlingo heeft het recht uw persoonlijke gegevens en vertalingen te gebruiken voor audits, onderzoek, en analyses om de Diensten die Fairlingo aanbiedt te leveren en verbeteren. Fairlingo zal uw persoonlijke gegevens niet delen met derden, met uitzondering van de volgende bepalingen:

 • Fairlingo heeft het recht uw persoonlijke gegevens te delen met Dienstenaanbieders of andere derden die contractueel gebonden zijn vertrouwelijkheid te waarborgen, met als doel het leveren en verbeteren van onze Diensten.
 • Fairlingo kan van rechtswege tot openbaarmaking van vertalersinformatie verplicht worden, bijvoorbeeld onder dagvaarding of gerechtelijk bevel of in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. Daarnaast heeft Fairlingo het recht accountinformatie of andere informatie te delen als dit noodzakelijk geacht wordt om te voldoen aan wetgeving of om Fairlingo’s belangen of eigendom te beschermen. Hierbij kan het gaan om het delen van informatie met andere bedrijven, advocaten, vertegenwoordigers of overheidsinstanties.
 • Indien alle of vrijwel alle bedrijfsmiddelen van Fairlingo van eigenaar veranderen, zal uw gebruikersinformatie waarschijnlijk overgedragen worden aan de nieuwe eigenaar/eigenaren.

Fairlingo kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om u te voorzien van promotie e-mails of nieuwsbrieven. Als u geen promotie e-mails of nieuwsbrieven van Fairlingo wenst te ontvangen, stuur ons dan a.u.b. een bericht via info@Fairlingo.com. Fairlingo zal alle redelijke moeite doen uw voorkeur zo snel mogelijk toe te passen, echter behoudt Fairlingo zich het recht voor u bepaalde berichten te blijven sturen met betrekking tot haar Diensten, zoals service-gerelateerde meldingen en administratieve berichten, waarbij u er niet voor kunt kiezen deze niet te ontvangen.

 

5. U gaat akkoord met het Fairlingo auteursrechtelijk beleid

U gaat er mee akkoord dat alle rechten, titels en belangen in alle voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komende materialen, inclusief maar niet beperkt tot alle geschreven tekst welke wij van u ontvangen (bijv. lokalisatie voor Fairlingo.com, vertalingen voor e-mail meldingen en online opdrachten), alleen of in samenwerking met anderen, en voortkomend uit of gerelateerd aan de uitvoering van Diensten voor Fairlingo zijn volledig eigendom van Fairlingo.

6. U bent geclassificeerd als zelfstandig ondernemer

U zult uw diensten als Vertaler uitvoeren als een zelfstandig ondernemer ten opzichte van het Bedrijf. Niets in deze Overeenkomst zal worden opgevat als mogelijkheid om u te classificeren als werknemer of vertegenwoordiger van het Bedrijf. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, bent u niet bevoegd om het Bedrijf aan enige aansprakelijkheid of verplichting te verbinden, of te doen voorkomen dat u dergelijke bevoegdheid hebt. U stemt toe alle middelen en materialen die nodig zijn om de werkzaamheden als Vertaler uit te voeren zelf te verstrekken (of het Bedrijf ervoor te vergoeden), en de kosten te dragen die met deze werkzaamheden gepaard gaan. U erkent en stemt toe dat u verplicht bent alle uitbetalingen die u ontvangt onder deze Overeenkomst aan te geven als inkomsten. U erkent en stemt toe dat u verplicht bent alle ZZP en andere belastingen van toepassing op een dergelijk inkomen te betalen.
U begrijpt dat u geen werkgever-gerelateerde voorzieningen van Fairlingo zult ontvangen, waarbij deze voorzieningen bijvoorbeeld, maar niet beperkt zijn tot, betaalde vakantiedagen, ziekteverlof, ziektekostenverzekering of pensioenpremies.

7. U gaat akkoord met het schadeloosstellen van Fairlingo

U stemt ermee in dat u Fairlingo, haar gelieerde ondernemingen en haar huidige en voormalige bestuurders, functionarissen en werknemers zult vrijwaren en schadeloos zult stellen ten opzichte van alle belastingen, verliezen, schade, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven inclusief advocaatkosten en andere juridische kosten, direct of indirect voortkomend uit of gerelateerd aan (i) uw nalatige, roekeloze of opzettelijke onrechtmatige handelingen, (ii) een vaststelling door een rechtbank of instantie dat u geen zelfstandig ondernemer bent, (iii) uw schending van een van de convenanten in deze Overeenkomst en de bijbehorende Geheimhoudingsverklaring Fairlingo Vertaler, (iv) uw verzuim om de taken van Revisor uit te voeren in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, of (v) enige schending of beweerde schending van de rechten van een derde partij die geheel of gedeeltelijk voortvloeien uit het gebruik door Fairlingo van uw prestaties onder deze Overeenkomst.

8. Duur en beëindiging

Uw contractuele relatie met Fairlingo begint op de datum waarop u akkoord gaat met deze Overeenkomst, en duurt voort tot beëindiging door uzelf of Fairlingo. De volgende schendingen zijn grond voor directe beëindiging en terugvordering van het geld aan u uitbetaald via PayPal:
Schending van deze Vertalersovereenkomst en Geheimhoudingsverklaring
Oplichting en poging tot oplichting
Het nalaten om op professionele en nette wijze te communiceren met onze klanten en vertalers.
Roekeloos gedrag dat een storing veroorzaakt in onze diensten of systemen
[*1] Deze Vertalerovereenkomst wordt van tijd tot tijd vernieuwd, en tenzij u Fairlingo anderszins meldt, betekent uw akkoord met deze Overeenkomst dat u akkoord gaat gebonden te zijn door eventuele wijzigingen of toekomstige versies van deze Overeenkomst.

9. Toepasselijk recht

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, ongeacht conflicterende wettelijke bepalingen van enig ander rechtsgebied. Voor zover enige rechtszaak is toegestaan op grond van deze Overeenkomst, stemmen Partijen hierbij uitdrukkelijk in met de persoonlijke en exclusieve jurisdictie en locatie van de rechtbank in Almelo.